Regulamin Newsletter

Regulamin wysyłania/otrzymywania Newslettera „4-Biker” .

 

Postanowienia wstępne.

1. Niniejszy regulamin określa warunki wysyłania treści informacyjno – promocyjnych (Newslettera)
przygotowywanego przez 4 BIKER MYŁEK KIJUĆ SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą: Zalasewo, ul. Os.Leśne 70

2. Newsletter jest udostępniany Użytkownikom przez 4-Biker

3. Korzystanie przez Użytkownika z treści informacyjno - promocyjnych (Newsletter) odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i jest równoznaczne ze:

• złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu;
• wyrażeniem przez Użytkownika zgody na otrzymywanie Newslettera.

II. Definicje.

1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin udostępniania, dystrybuowania i otrzymywania przez użytkownika treści informacyjno – promocyjnych (Newslettera).

2. Użytkownik - oznacza osobę fizyczna, osobę prawna lub jednostkę organizacyjna nie posiadająca zdolności do czynności prawnych, otrzymującą lub korzystającą z Newslettera na podstawie Regulaminu.

3. Newsletter oznacza informacje przesyłane przez 4-Biker w różnych terminach na adres poczty
elektronicznej Użytkownika, dotyczące oferty i zawierające treści informacyjne,
promocyjne lub/i reklamowe CS Impart lub/i innych osób lub/i towarów lub/i usług oferowanych przez 4-Biker.

4. Zapytanie – pytanie o zgodę na przesyłanie informacji handlowej jest wysyłane do Adresata w
formie elektronicznej, lub udostępnione mu na stronie internetowej www.sklep4biker.pl.

III. Zakres korzystania z Newslettera. Zgoda na otrzymywanie Newsletterów.

1. Newsletter zawiera treści informacyjno – promocyjne.

2. Otrzymywanie przez Użytkownika Newslettera wymaga dokonania następujących czynności
(wszystkie warunki musza zostać spełnione łącznie):

• zaakceptowania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu;
• wyrażenia przez Użytkownika, zgody na przetwarzanie przez 4-Biker danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z Newslettera oraz w celach marketingowych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od 4-Biker
• wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez 4-Biker danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez 4-Biker w celach statystycznych i marketingowych.

3. Wyrażenie zgody na czynności opisane w ust. 1 pkt 1-3 powyżej następuje poprzez odesłanie emaila o treści „TAK” na adres spod którego otrzymał pierwsze zapytanie o możliwość przesyłania treści informacyjno – promocyjnych (Newslettera) lub poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie internetowej 4-Biker pod adresem www.sklep4biker.pl . Dane osobowe zbierane w ramach Serwisu wykorzystywane są tylko i wyłącznie w zakresie, na który w trakcie pozyskiwania tych danych Usługobiorca Serwisu wyraził zgodę. Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane przez 4-Biker w celu wykonania Umowy, a także w celach marketingowych.

4. 4-Biker zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), a w szczególności umożliwia Usługobiorcom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
Usługobiorca powinien kierować na adres: itservice@4-biker.pl, ul. Łódzka 41, 62-800 Kalisz, z dopiskiem „Dane Osobowe”.

6. Administratorem danych osobowych Użytkowników Newslettera jest 4-Biker .

7. Zgoda na przesyłanie treści informacyjno – promocyjnych oraz przetwarzanie przez 4-Biker
danych osobowych Użytkownika może zostać w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika
poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: itservice@4-biker.pl o treści „NIE” co jest
równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Serwisu Newsletter.

8. 4-Biker zastrzega sobie prawo do udostępniania danych, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom lub organom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

IV. Prawa i obowiązki Użytkownika.

1. 4-Biker dołoży starań, aby korzystanie z Newslettera było możliwe dla Użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże 4-Biker nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z serwisu Newsletter. Ponadto Narzędzia internetowe Serwisu

Newsletter mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu Newsletter, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to: przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0. lub wersje wyższe albo przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 1.0. lub wersjach wyższych.

2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu.

V. Reklamacje.

1. Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji w sprawach dotyczących Usługi.

2. Reklamacje mogą być składane w terminie do 14 dni od daty zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

3. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu należy zgłaszać pisemnie w formie pisemnej listem skierowanym na następujący adres 4-Biker, ul.Łódzka 41,62-800 Kalisz lub adres mailowy itservice@4-biker.pl

4. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do 4-Biker listu lub maila zawierającego zgłoszenie reklamacyjne.

5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

- oznaczenie Użytkownika,
- oznaczenie adresu mailowego Użytkownika
- określenie przedmiotu reklamacji,
- przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamacje.
Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

6. Reklamacje rozpatruje 4-Biker w terminie 30 dni od daty ich wniesienia.

7. O rozpatrzeniu reklamacji 4-Biker poinformuje Użytkownika w piśmie lub mailu zawierającym
stanowisko 4-Biker w sprawie uznania bądź nieuznania reklamacji, uzasadnienie faktyczne oraz prawne.

VI. Zakres odpowiedzialności i prawa 4-Biker .

1. 4-Biker jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu Newsletter lub/i jego poszczególnych Narzędzi internetowych lub/i przesyłaniu Newsletterów, jeżeli jest to spowodowane:

• koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
• przyczynami niezależnymi od 4-Biker (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

2. 4-Biker nie ponosi odpowiedzialności za treści Newslettera pochodzące od innych osób niż
4-Biker , w szczególności za informacje handlowe, reklamowe lub/i promocyjne pochodzące od tych osób, a składające się na treść Newslettera.

3. 4-Biker nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).
4-Biker jest jednak odpowiedzialna za działania lub zaniechania (jak za własne działanie lub zaniechanie) osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza.
4-Biker nie jest także odpowiedzialna w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, jeśli odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe, utratę danych, utracone korzyści .

4. 4-Biker nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie przez niego z Serwisu Newsletter, za korzystanie przez niego z Serwisu Newsletter w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

5. 4-Biker zastrzega sobie prawo do rozbudowy i zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z Serwisu Newsletter, zmian szaty graficznej Serwisu Newsletter oraz rozbudowy i zmian form i zakresu korzystania z Serwisu Newsletter, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.

6. 4-Biker ma prawo do opatrzenia Newslettera elementami charakterystycznymi dla materiałów 4-Biker, obejmujących w szczególności odpowiedni nagłówek, stopkę oraz powierzchnie przeznaczona do zamieszczania i publikowania reklam lub/i ogłoszeń 4-Biker.

7. Wszelkie prawa do w/w elementów wskazanych w punkcie poprzednim Regulaminu należą do 4-Biker.
Powierzchnia reklamowa Serwisu Newsletter oraz wszelkie przychody z tytułu udostępniania tej
powierzchni należą w całości do 4-Biker.

VII. Postanowienia końcowe.

1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sady powszechne.

VII. Zmiany Regulaminu.

1. 4-Biker zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od ich udostępnienia, o ile nie zastrzeżono inaczej oraz w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa.

Kupisz u nas produkty takich firm jak :

3m adrenaline autosol airoh agv alpinestars braincap brubeck briston caberg castrol continental cycle spirit craft drive firefox fospaic givi held hepco & becker hjc highway1 hiflo iron horse kbc k&n louis madhead moto detail moto-akcesoria motul mtr nexo nitro ngk nolan nordisc nordkap nurbo out door oxford polo probiker proof rebelhorn road rukka rst s100 saito scorpion sidi streetfighter tcx trottle rocker uvex valvoline vanucci x-lite

Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji oraz zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.


Szablon i zdjęcia umieszczone na tej stronie są naszą własnością. Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170, kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez naszej zgody jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.
 ©2013 4-BIKER


 

Click Shop | Hosting home.pl